Омурова, Ж.О, Кыргызский национальный университет им. Ж. Баласагына (Бишкек, Кыргызстан), Кыргызстан